ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

نمایشگاه رنگ و قلم

علیرضا کریم پور کلا این کارها فی البداهه هست و نقش بی نقشی استطرح اولیه و از پیش تعیین شده ای ندارد و علی الخصوص