مهر سیه چشمان زسر بیرون نخواهد شد

تکنیک:اکریلیک

جنس:بوم

اندازه اثر:۱۰×۱۰

اندازه قاب:۳۴×۳۴

ناموجود