گل عزیز ست غنیمت شمریدش صحبت

عنوان: گل عزیز ست غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
شاعر :حافظ
تکنیک: ترکیب مواد
سال:۱۴۰۱
جنس:بوم دست ساز پرسی
اندازه: ۹۲×۷۲

8,000,000 تومان

موجود